Podmínky o ochraně osobních údajů

Dne 25.5.2018 nabýúčinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení"),které spolu se zákonem o zpracování osobních úda(jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní pvní úpravu, tj. Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údaa o změně některých zákonů, ve znění pozděích předpisů.

Pro nás, společnost Educa-Languages s.r.o. (Správce Vašich osobních údajů), se sídlem Na Vyhlídce 314, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 06771378 je absolutní prioritou bezpečnost a stabilita poskytovaných služeb. Nedílnou součástí naplňováni této priority je také náš závazek, že vyvineme maximální úsilí k ochraně Vašeho práva na soukromí.

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat kdykoliv během obvyklých pracovních hodin.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Lenka Koníčková, tel.: +420607 971 927, E-mail: educalanguages@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby a další podporu při jejich využívání, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme použít k tomu, abychom Vás informovali o dalších službách a produktech, které nabízíme a které doplňují ty, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali. Jedná se o následující osobní údaje:

Identifikační a kontaktní údaje, které nám sami sdělíte, a to vyplněním přihlášky:

- jméno a příjmení,

- rok narození,

- adresa trvalého pobytu,

- telefonní číslo,

- emailová adresa;

- firmení údaje - IČO/DIČ,

- dosažená jazyková úroveň

Z pohledu GDPR osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

1) Identifikační a kontaktní údaje nutné pouze pro splnění smlouvy - zajištění jazykové výuky:

- jméno a příjmení,

- adresa trvalého pobytu,

- telefonní číslo,

- emailová adresa,

- firemní údaje - IČO/DIČ,

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 3 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

2) Identifikační údaje:

- rok narození

- dosažená jazyková úroveň

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem výběru vhodného lektora.

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby.

3) E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej uživatelé Služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem odhlásit - zasláním e-mailu. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

4) Identifikační a kontaktní údaje pouze pro případ uvedení na účetních dokladech na základě plnění právní povinnosti:

- jméno a příjmení,

- adresa trvalého pobytu,

- telefonní číslo,

- emailová adresa;

- firemní údaje - IČO/DIČ

Tyto údaje jsou ukládány po dobu danou platnou legislativou: např. "Archivace dokumentů podle zákona o DPH", tedy po dobu 10 let od zdanitelného plnění.

5) Kontaktní údaje, které vyplníte na našem webu a v kontaktních formulářích použijeme pro zpětnou odezvu a další komunikaci s Vámi. :

○ "Napište nám " ( www.educa-jazykova-skola.eu/kontakt )

○ "Přihláška" (www.educa-jazykova-skolaeu/prihlaska)

○ "Hodnotící dotazník" (https://educa-languages.typeform.com/to/g3izup )

6) Pokud nás kontaktujete přes další komunikační kanály: Telefon, Facebook, Skype a další sociální média, tak si Váš kontakt - telefonní číslo, URL profilu, Skype jméno - uložíme a použijeme pro další komunikaci.

7) Vaše fotografie či textové reference, které nám poskytnete, mohou být zveřejněny až po Vašem výslovném souhlasu.

Informace, která získáváme při používání našich služeb - pokud navštívíte náš web, automaticky ukládáme některé informace v protokolech serveru. Tyto informace zahrnují zejména:

Soubory cookies - jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku.

Jak uchováváme osobní informace a kdo k nim má přístup?

Všechny Vaše osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho právní provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb externích zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou zde uvedeny v těchto podmínkách. Jedná se o následující zpracovatele:

- Společnost RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820,

- společnost TYPEFORM, Barcelona, EU, www.typeform.com

Všechny osobní údaje jsou tak vedeny v zabezpečeném systému v rámci EHS, do něhož má přístup jen jednatel společnosti a projektový manager, a to na základě jedinečného přihlašovacího jména a hesla.

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

 • Za účelem plnění smlouvy a pravidel jazykové výuky - poskytujeme Vaše identifikační a kontaktní údaje lektorům. Jedná se o Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, rok narození, dosažená jazyková úroveň.
 • Za účelem externího zpracování - Osobní údaje poskytujeme těmto kategoriím (druhům) subjektů: účetní společnost, poskytovatel emailových služeb a poskytovatel datového úložiště, informačního systému, aby je pro nás mohli zpracovat pouze za uvedenými účely zpracování a na základě našich pokynů, a to v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů.
 • Z právních důvodů - můžeme sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že sdílení je rozumně nutné za účelem:

○ dodržení platných zákonů či jiných právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy,

○ uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,

○ zjištění, zabránění nebo jiného postupu při obraně právních nároků společnosti Educa-Languages s.r.o. (např. proti podvodu)

Educa-Languages s.r.o. zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů Služeb, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Vaše práva

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně:

 • práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o Vás drženy;
 • můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR;
 • dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
 • požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR;
 • anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. "být zapomenut" dle čl. 17 GDPR.
 • rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů;
 • a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.