Smluvní podmínky


1. Přihlášení dítěte na tábor                                                                                                                                                    Zákonný zástupce vyplní přihlášku, kterou zašle do 30. dubna 2020 na e-mail: educalanguages@seznam.cz

2. Cena tábora - 2 800,-Kč                                                                                                                                                              Cena je sestavena z následujících položek:                                                                                                                                 - nákladů na oběd, 2 svačiny, pitný režim                                                                                                                                     - nákladů na dopravu na plánované výlety                                                                                                                                   - nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárniček, výtvarné pomůcky, materiál pro soutěže a hry, atd.)                                                                                                                                                                         - nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem                                                                            - poplatku pojištění dítěte                                                                                                                                                               - nákladů na odměny a ceny do soutěží a her                                                                                                                              - nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým programem

3. Platba za tábor                                                                                                                                                                          Po doručení přihlášky bude zákonnému zástupci zaslána faktura, kterou bude nutné uhradit do 30. dubna 2020. 

a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):                                                                                       - objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto:                - v době delší než 30 dnů před konáním tábora - 30% z ceny tábora                                                                                        - 29 - 15 dnů před konáním tábora - 50% z ceny tábora                                                                                                              - 14 - 1 den před konáním tábora - 100 % z ceny tábora                                                                                                                - pokud bude pobyt dítěte p r o k a z a t e l n ě zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (předložení lékařského potvrzení) činí odstupné 500,- Kč + prokazatelně vynaložené náklady na pobyt dítěte.                     V případě zrušení přihlášky dítěte a zajištění náhradníka ze strany objednatele, který uhradí celou částku za tábor, lze přihlášku zrušit bez storno poplatku.                                                                                                                                          b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora                                                                                                     - bude-li pobyt zrušen zákonným zástupcem v průběhu tábora (bez udání důvodu, z důvodu nemoci dítěte apod.), poplatek za táborový pobyt se nevrací                                                                                                                                         - v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a svým chováním narušuje program tábora, je vedoucí oprávněn vyloučit dítě z tábora bez nároku na vrácení peněz                                                                                                   - dojde-li ke zrušení tábora ze strany pořadatele, poplatek bude objednateli vrácen v plné výši.                                         

5. V den nástupu dítěte na příměstský tábor předloží zákonný zástupce následující dokumentaci:                                         - kopii kartičky zdravotní pojišťovny                                                                                                                                             - prohlášení o bezinfekčnosti                                                                                                                                                        - čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte, jiná upozornění, příp. léky                                                                              - prohlášení odchodu dítěte z příměstského tábora                                                                                                    Dokumenty lze stáhnout na webových stránkách pořádající organizace.

6. Vedoucí tábora zodpovídají za svěřené děti od převzetí až do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci, nejdéle však 15 minut po ukončení tábora. Svým podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte z tábora domů nebo pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte.

7. Závěrečná ustanovení                                                                                                                                                                 Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají samy a Educa-Languages s.r.o. za tyto věci nezodpovídá.

Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce dítěte k příměstskému táboru.

V Králově Dvoře, dne 07/02/2020

Mgr. et Mgr. Lenka Koníčková